ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר ל"ממנה" (למי שמסמיך אחר לפעול בשמו ובמקומו) לתכנן את עתידו כל עוד הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את חייו וענייניו וזאת באמצעות מינוי של אדם או אנשים המהימנים עליו, כמיופי כוח אשר יפעלו בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחייו.
זהו הסדר משפטי, המבוסס על בחירה אישית של הממנה בהתאם למערכת היחסים המשפטית והחברתית שלו ובהתבסס על יחסי קרבה ואמון.
כמובן שכמו כל הסדר משפטי, גם להסדר זה נקבעה מערכת של "איזונים ובלמים" שמטרתה לפקח על ההסדר.

תושב ישראל, בגיר (מעל גיל 18), המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. בנודע לאדם עם מוגבלות – יש לבחון התאמות והנגשות לפי "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות".

אדם "יחיד", שאינו תאגיד, מעל גיל 18.
לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים אלא אם הם בני משפחתו, בענייני רכוש לא ניתן למנות פושט רגל וכן לא ניתן למנות מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום, לא ניתן למנות מי שמונה לו אפוטרופוס או שייפוי כוח מתמשך שערך לעצמו נכנס לתוקף.

על מיופה הכוח להיות בעל יכולת ממשית לנהל את ענייניו של הממנה.
נדרשת תקשורת טובה בין הצדדים, היכרות עמוקה, הבנת רצונותיו ובחירותיו של הממנה, הממנה צריך לסמוך בעיניים עצומות על מיופה הכוח ולבטוח בו שיפעל לטובתו, מיופה הכוח צריך להיות אדם אחראי ומי ששגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד.
במקרים מסוימים ניתן למנות אדם מסוים לתפקיד מיפה הכוח בשל מקצועיותו למשל רו"ח או עו"ד.

על מיופה הכוח להסכים לקבל על עצמו את התפקיד ולחתום על טופס וויתור סודיות לצורך בדיקת תנאי כשירותו לתפקיד כפי שפורט לעיל.
החוק מאפשר בחירת מספר מיופי כוח. כך גם, ניתן לחלק ביניהם את הסמכויות מבעוד מועד, בעת מינוים. בנוסף, מומלץ למנות מיופה כוח חליפי למקרה בו מיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו.
ניתן לכלול הן עניינים רכושיים והן עניינים אישיים ורפואיים כולם או חלקם. רכושיים – סמכות לקבל החלטות ופעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות של הממנה לרבות ניהול חשבון הבנק, השקעת כספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק וכיוצ"ב. אישיים – סמכות לקבל החלטות בנוגע לתחום הרווחה, איכות החיים, סיפוק הצרכים היומיומיים, היבטי תרבות ודת, השתתפות בחיי קהילה (חוגים ומועדונים), תעסוקה, לימודים, שיקום, בחירת מקום מגורים, ענייני בריאות לרבות בחירת מטפלים או רופאים. עניינים רפואיים בלבד – ייפוי כוח מסוג זה ניתן לערוך גם בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עו"ס. חשוב לציין כי ניתן למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד.

1. עריכת המסמך – ייפוי כוח מתמשך ייערך רק ע"י עו"ד הרשום בלשכת עורכי הדין אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי.
ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך גם בפני בעל מקצוע טיפולי. עניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל ולחתום בפני פסיכיאטר.
עורך הדין יערוך את ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראות הממנה. בפני הממנה עומדת גם האפשרות לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן יפרט את רצונו בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו.
ויודגש: אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, יתנגד הממנה לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקש את ביצוע במסמך ההנחיות המקדימות, יש לפעול לפי בקשת הממנה בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתן בעבר.

בסיום מילוי הטופס, נדרשות חתימות של 3 גורמים: של הממנה, של מיופה הכוח ושל עורך הדין.
2. הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי – הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי מהווה תנאי לתוקפו.
ישנן שתי דרכים לעשות כן: הפקדה מקוונת על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך (והתייצבותו במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת לשם המצאת העותק המקורי) או התייצבות של הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית ומסירה אישית של העותק המקורי.

לאחר ההפקדה ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה ולעוה"ד הודעה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך והודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה.

האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות אחת לשלוש שנים מיום ההפקדה ועד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף וזאת כדי לוודא שהוא מעוניין שייפוי הכוח המתמשך ימשיך לעמוד בתוקפו ויזכיר לו את זכותו לבטלו או לשנותו.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא יהיה מסוגל הממנה להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח וזאת בהתאם לתנאים שקבע הוא עצמו בייפוי הכוח המתמשך.
הקביעה כי אדם אינו "מבין בדבר", כלומר לא מסוגל לקבל החלטות, אינה תלויה בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח – וזאת בכדי למנוע ניצול לרעה של הכוח המופקד בידי מיופה הכוח.
משכך, על מיופה הכוח ליידע אדם נוסף קרוב לממנה ושניהם יחד יוכלו להעיד על סמך היכרותם עם הממנה כי הגיע השלב בו אינו מבין בדבר (או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת).
בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ימסור מיופה הכוח הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע.
מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור על כניסת ייפוי הכוח לתוקף ואף ישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך.
על מיופה הכוח לבצע את תפקידו ולהפעיל את סמכויותיו תוך שמירה מרבית על כבודו של הממנה, של רצונו, זכויותיו וחירותו.
בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשם הממנה או יבצע עבורו פעולות, עליו לבדוק לפני כן, אם הוא יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמו, ורק אם הממנה לא יוכל לעשות כן בעצמו, או באמצעות סיוע של מיופה הכוח או של גורם אחר, מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בשמו.
על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב, לטובת הממנה ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.
יודגש כי ישנן פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשם הממנה ורק הממנה הוא לבדו יוכל להחליט לגביהן כגון: המרת דת, אימוץ ילד, הצבעה בבחירות או עריכת צוואה.
בנוסף, ישנן פעולות המחייבת הסמכה מפורשת בייפוי הכוח והעדרן פירושה חוסר יכולת של מיופה הכוח לבצעו ללא אישור של בית המשפט למשל: תרומות, מתנות או הלוואות.
כך גם בכל מקרה, נדרש אישור של בית משפט בנוגע לפעולות במקרקעין ופעולות בשווי של מעל 500,000 ₪ .

הנחת המוצא היא שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או אחרת נושא התגמול אינו רלוונטי.
עם זאת, קיימים מקרים בהם מיופה הכוח יפסיד ימי עבודה רבים.
ולכן, אם בכל זאת, ירצה הממנה לשלם למיופה הכוח שכר עבור ביצוע תפקידו, עליו לציין זאת מפורשות ובאופן מפורט בייפוי הכוח המתמשך.

בוודאי. באפשרות הממנה לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שיחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכוח עצמו.
במצב בו הממנה מעוניין לבטל את ייפוי הכוח עליו להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול.
כמו כן, בית המשפט רשאי להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח הפעיל או שלא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

ייפוי הכוח יפקע במספר מקרים:

  • בהתקיים תנאי שנקבע בייפוי הכוח המתמשך, כגון מועד סיום לפקיעתו.
  • בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח מטעם הממנה.
  • בפטירת הממנה או בפטירת מיופה הכוח
  • אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה כגון במצב בו מונה לו אפוטרופוס, מצב בו נבחר בשל היותו בעל מקצוע ורשיונו נשלל, כשמיופה הכוח הוא בן הזוג של הממנה והקשר הזוגי ביניהם פקע.

באחד מהמצבים שפורטו, על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי.

לאחר לכתו של הממנה לבית עולמו, על מיופה הכוח להעביר את נכסיו ליורשים או למנהל עזבונו או למי שביהמ"ש יקבע.
יחד עם זאת, למשך תקופה של 90 ימים ממועד הפטירה, רשאי מיופה כוח לענייני רכוש, להמשיך ולטפל בעניינים רכושיים מסוימים אם אין גורם שהוסמך לכך כאמור למשל: לשלם תשלומים מסוימים, להמשיך לנהל נכס מושכר או נכס הדורש ניהול שוטף.
בחירת אנשים נוספים אשר
הממנה רשאי לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייו, אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח בשלב כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ובהמשך על החלטות שמקבל מיופה הכוח בעבור הממנה ועל פעולות שהוא מבצע בשמו.

מומלץ כי הממנה יבחר אנשים מיודעים נוספים וזאת על מנת ליצור מנגנון פיקוח נוסף שיבחן את תפקוד מיופה הכוח באופן ובתדירות שיקבעו על ידי הממנה.

דילוג לתוכן